പൊതുസ്ഥലങ്ങള്‍ മലിനമാകാതിരിക്കാനും‍ പരിസരശുചിത്വം‍ പാലിക്കുവാനും‍ മാതാ അമ്യതാനന്ദമയീ ദേവി നടത്തുന്ന അമലഭാരതം‍ ശുചീകരണ പരിപാടികള്‍ക്ക് വിദ്യാലയ തലങ്ങളില്‍ തുടക്കം‍ കുറിച്ചു. കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിലെ ആശ്രമ സ്ഥാപനങ്ങളിലും‍ അമ്യത വിദ്യാലയങ്ങളിലും‍ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലികൊണ്ടാണ് തുടക്കം‍ കുറിച്ചത്.ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചു ലഘുലേഖയുടെ വിതരണവും‍ നടന്നു. നവംബര്‍ 15ന് ശുചിത്വബോധവല്കരണ ജാഥകള്‍ എല്ലാ അമൃത വിദ്യാലയങ്ങളിലും നടത്തും.