“വിനോദ സഞ്ചാരികളെ സ്വീകരിക്കാന്‍ നമ്മള്‍ സുന്ദരിമാരെ അണിനിരത്താറുണ്ട്. പുറത്തേക്കിറങ്ങിയാല്‍ അവര്‍ കാണുന്നത് അഴുക്കുനിറഞ്ഞ നമ്മുടെ മാതൃഭൂമിയേയാണ്. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ സുന്ദരിയായ ഭാരതത്തെ കാണാനാണ് അവര്‍ വരുന്നത്. അതു നാം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ അമ്മയായ ഭാരതഭൂമി ഇന്ന് കുഷ്‍ഠം ബാധിച്ചവളെപ്പോലെ ആയിരിക്കുന്നു. ഈ അമ്മയുടെ ശുചിത്വവും സൗന്ദര്യവും ആരോഗ്യവുമാണ് നമ്മള്‍ ആദ്യം വീണ്ടെടുക്കേണ്ടത്.” — അമ്മ

14kochii08

13 Nov 2014, Kochi Over 2,500 participants which includes students from Amrita Viswa Vidyapeetham, doctors and employees of Amrita Institute of Medical Sciences, Brahmacharis, volunteers and followers of Mata Amritanandamayi Devi joined ‘Mission Kochi Amalabharatham’, as part of the national cleanliness campaign – Swacha Bharat – launched by the Prime Minister Narendra Modi. Mata Amritanandamayi […]

14pampa-27

1,500 volunteers participated in the clean-up of Pampa and a 50-kilometer stretch of (Pampa to Laha) forest road

14sabarimala-12

Saturday, November 1st 2014 1,000 volunteers worked in Sannidhanam at Sabarimala, a 64-acre site that is home to one of the most popular pilgrimage destinations on Earth. For the fourth year consecutively–and the 6th clean-up project in this area–our volunteers cleaned the sacred pilgrimage site. Over the past four years, we have observed a heightened […]

14sabarimala-21

The Mata Amritanandamayi Math (MAM) will deploy 1,500 ‘AmalaBharatam’ sanitation volunteers for carrying out a two-day pre-pilgrim season cleaning drive at Sabarimala and Pampa on November 1 and 2. MAM has been an active participant in the intensive cleaning operation planned by the State government at Sabarimala for the past three years. Sabarimala is the […]

abc-1
13sabari-27

Sabarimala, Kerala Mata Amritanandamayi Math has organised another major clean-up drive at the sacred Sabarimala Sannidhanam and Pampa riverside on Nov 9thand 10th before the onset of the festival season, responding to the request from Travancore Devaswom Board and the Kerala State Government. This is the fifth edition of Sabarimala cleanup drive undertaken by the […]

ammakerchief

24th of March was the fourth Sunday of the month which was also World TB Awareness Day. Amma devotees in Mangalore as usual started the special day with the collection of cleaning materials from the store room in the local ashram, and proceeded to that part of the city marked off one month ago for […]